Kategorier

Köpvillkor för Datagubben.se


 

Tillämplighet (Gäller fr o m 2015-09-09)
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Datagubben.se lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser 
Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms och exklusive frakt. För privatpersoner sker försäljning mot faktura, delbetalning eller kortbetalning. För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans godkännande. Datagubben.se råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället, oavsett om priserna efter det att order lagts går antingen upp eller ner. Dock reserverar vi oss för fel i prisuppgifter i samband med skrivfel eller fel i shoppingsystemet.

Fakturaköp
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB.  För denna tjänst debiterar vi en fakturaavgift på 49 kr (inkl moms). För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Datagubben.se överlåtna till Svea Ekonomi AB.
Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.
Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Dela upp betalningen
Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.
Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.
Har du några frågor så kan du ringa 08 – 514 931 13 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,68 %.

Läs mer om allmänna villkoren på: http://webpay.svea.com/PageFiles/16172/Allmanna-villkor-201303.pdf

Leveranser 
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis POSTEN AB eller DHL, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till Datagubben.se vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att Datagubben.se effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Norden i fall ej annat avtalats.

Leveranstider
Huvuddelen av Datagubben.se saluförda varor är på hemsidan markerade med leveransindikering. Datagubben.se reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Förändring av order 
Kund äger givetvis fram till den punkt order genomförts rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning 
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern behandlats. Avbeställning efter det att ordern behandlats (packats) är ej möjlig. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts in speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från Datagubben.se.

Ej utlöst försändelse 
Vid ej utlöst försändelse debiteras en avgift på 250:- inkl moms. Denna avgift avser täcka de kostnader vi haft i samband med effektuering av order, såsom lagerhållning, hantering, packning, återförsel av vara, värdeminskning samt eventuella inkassokostnader. I fall försändelse ej löses ut inom skälig tid från ankomst avhämtningsställe, vanligtvis inom nio (9) dagar från ankomst kan Datagubben.se komma att debitera ytterligare kostnader i form av värdeminskning samt ränta, motsvarande gällande diskonto +8%.

Garantier 
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst ett (1) års garanti om inget annat anges, med undantag för förbrukningsartiklar såsom bläckpatroner samt vissa typer av elektromekaniska komponenter såsom exempelvis fläktar. I fall en tillverkare/leverantör tillhandahåller längre garantitid än ett år omfattas givetvis varan av denna garantitid, men garantianspråk skall efter första årets utgång hemställas denna tillverkare/leverantör.

Reklamationer 
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Returer
I samtliga fall en vara återsändes till oss skall utförlig felbeskrivning medföljas produkten, samt tillse att varan emballeras väl. Ersättning för fraktkostnad kan ej begäras i efterhand av administrativa skäl. Om returanledningen är garanti, eller reklamation, och fel ej kan påvisas, pga otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, tex pga ovarsamt eller felaktigt handhavande, utgår hanteringsavgift om 300:- inkl. moms + kostnader för leverans tur och retur. Försändelser vilken skickas mot postförskott, mottages ej av Datagubben.se. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med llikvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Ångerrätt
Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till datagubben.se lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta datagubben.se:s kundservice på e-post info@datagubben.se eller via datagubben.se:s hemsida på http://www.datagubben.se/ och uppge order- eller fakturanummer för att ett returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet.

Retur hänvisande till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes åndå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Support 
För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar Datagubben.se i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Information 
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och Datagubben.se kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist 
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol. Läs mer på EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

Force Majeure 
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Datagubben.ses sida, som gör att Datagubben.se ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Datagubben.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt
Datagubben.se drivs av ELJI Elektronik AB, Myggenäs. Organisationsnummer 556581-1287. Adress: Myggenäs gård, 471 60 Myggenäs.

 

 

Datagubben.se - proffsiga prylar för datorer, hem och fritid
Datagubben.se - 471 60 Myggenäs - Tel 0304 - 700 555
Telefontider: vard 9.00 - 17.00 info@datagubben.se